Generel information

pr. 14. januar 2021

  • Vi følger de skærpede restriktioner, så hold to meters afstand til hinanden, og saml jer ikke i grupper på mere end fem personer. Dette får også indflydelse på brug af elevatorer, trapper og mødelokaler. Se mere nedenfor.
  • Alle skal bære mundbind, når man færdes i ejendommenes fællesarealer (mundbind kan købes i vores receptioner med MobilePay)
  • Alle skal benytte håndsprit ved ankomst til ejendommene. Vi har opstillet dispensere ved samtlige indgangspartier
  • Alle følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og lader fx folk, der er syge, blive hjemme
  • Vis hensyn til hinanden, og hold 2 meters afstand
  • Respekter de angivne forholdsregler om brugen af elevatorer og trapper i ejendommen
  • Motionsrum er lukket, og massøren vil også have lukket, indtil det er muligt at åbne.
  • Vi udskyder brandøvelse til andet halvår af 2021, hvor vaccinationsprogrammet gør, at flere er tilbage i ejendommene. Samtidig vil vi ikke risikere smittespredning nu ved at samle mange mennesker på trappeopgange etc. ved en evakueringsøvelse.

General information

Updated the 14th of January 2021

  • We follow the stricter restrictions, so keep a two-meter distance to each other, and do not gather in groups of more than five people. This also affects the use of elevators, stairs, and meeting rooms. See more below.
  • Everyone must wear a face mask when walking around in the properties’ common areas (face masks can be purchased at our receptions with MobilePay)
  • Everyone must use hand disinfection on arrival at the properties. We have set up dispensers at all entrances
  • Everyone follows the recommendations of the Danish health authorities and, for example, lets people who are ill stay home
  • Show respect for each other and keep the 2-meter distance
  • Respect the stated precautions regarding the use of elevators and stairs in the property
  • The gyms are closed and the masseur will be closed until it is possible to open again.
  • We are postponing fire drills until the second half of 2021 when the vaccination program means that more people are back in the properties. At the same time, we do not want to risk the spread of infection now by gathering many people on stairwells, etc. during an evacuation exercise.

Elevatorer og trapper

Her gælder princippet om at holde afstand på 2 meter og vise hensyn. Det er vist på skilte ved alle adgange.

I elevatorerne har vi sat afskærmning op, så flere kan komme med. Vi har desuden sat en maksimalt antal personer på – baseret på at de står med skærm mellem sig. I HUB2 er det maks. to personer, i HUB3 er det maks. tre.

Vi vurderer ikke, at det er relevant pt at indføre regler for adgangsforhold til ejendommene.

I opgangen Edvard Thomsens Vej 14 er der pr. 9. juni indført særlig praksis for brug af elevator og trapper.

 

 

Elevators and stairs

Here the principle of a 2-meter distance applies and please show consideration. This is displayed at every entrance.

In the lifts, we have set up screens so more people can use the elevators at same time. We have put a maximum number of passengers – based on them standing with a screen between them. In HUB2 the maximum is two people, in HUB3 it is three.

We do not consider it relevant at present to introduce rules for access conditions to the properties.

As of the 9th of June we have introduced a special initiative for the use of elevators and stairs at Edvard Thomsens Vej 14.

Rengøring

Flere gange dagligt vil følgende blive rengjort i ejendommens fællesarealer:

  • digitale receptioner
  • kortlæsere
  • håndtag
  • elevatorpaneler og afskærmning
  • stikkontakter
  • toiletter/vandhaner
  • gelændere

Møderum bliver rengjort efter hvert booket møde. Der vil også stå et sæt til afspritning undervejs.

Badefaciliteter i kældre til fx cyklister:

Der er afspritningsflasker, papir samt info om hvordan I selv desinficerer brusekabinen.

 

Housekeeping

Several times a day the following will be cleaned in the common areas of the property:

  • digital receptions
  • acces card readers
  • handles
  • elevator panels and shielding
  • sockets
  • WC / faucets
  • railings

Meeting rooms are cleaned after each booked meeting. There will also be a kit for sanitizing during the meeting.

 

Bathing facilities in basements for eg cyclists:

Please find sanitizers, paper, and info on how to disinfect the shower cabin yourself.

Møderum

Mødelokaler stilles til rådighed for både møder og ekstra arbejdspladser ved behov – dette bookes via lejerservice. Borde, stole, skærme m.v. rengøres efter hvert booket møde og mødeforplejning kan bestilles til levering i de respektive lokaler.

Ny kapacitet pr. 6. januar

Da forsamlingsloftet er sænket og undtagelser fjernet, har vi ændret på kapaciteten i møderummene. Den er her angivet efter de officielle retningslinjer.

HUB2

Sun – 5 personer

Valley – 4 personer

Auditorium – 5 personer

Nest – 2 personer

Camp – 2 personer

Picnic – 2 personer

Park – 3 personer

Forest – 5 personer

Sky – 4 personer

HUB3

Frontstage – 5 personer

Box – 4 personer

Lab – 5 personer

Spotlight – 3 personer

Biz – 3 personer

Backstage – 3 personer

Auditorium – 5 personer

Kapaciteten vil desuden fremgå i bookingmodulet, samt på skærmen ved det enkelte møderum.

Møderummene bliver rengjort efter hvert booket møde, og der vil desuden være et afspritningssæt på bordet.

Bemærk at det i denne tid ikke er muligt at bruge området bag auditoriet i HUB3 til breakout, da det bruges til bespisning med fast seating. Tag evt. kontakt til Madkastellet.

Meeting rooms

Meeting rooms are made available for both meetings and extra workplaces if needed – this is booked through tenant service. Tables, chairs, screens, etc. cleaned after each booked meeting and meeting catering can be ordered for delivery in the respective premises.

New capacity per. January 6th

As the assembly limi is lowered and exceptions have been removed, we have changed the capacity of the meeting rooms. It is listed here according to the official guidelines.

HUB2

Sun – 5 people

Valley – 4 people

Auditorium – 5 people

Nest – 2 people

Camp – 2 people

Picnic – 2 people

Park – 3 people

Forest – 5 people

Sky – 4 people

HUB3

Frontstage – 5 people

Box – 4 people

Lab – 5 people

Spotlight – 3 people

Biz – 3 people

Backstage – 3 people

Auditorium – 5 people

The capacity will also appear in the booking module, as well as on the screen at the individual meeting room.

The meeting rooms will be cleaned after each booked meeting, and there will also be a discount set on the table.

Note that at this time it is not possible to book the area behind the auditorium in HUB3 for a breakout session, as it is used for dining with fixed seating. Please contact Madkastellet regarding options.

Motionsrum

Som påbudt er vores motionsrum lukket fra d. 9. december. Du kan stadig bruge omklædningsfaciliteterne, hvis du fx cykler på arbejde. Husk at følge anvisningerne om afspritning og hygiejne i rummet.

 

 

Gyms

As required, our gym is closed from the 9th of December. You can still use the changing facilities if, for example, you ride a bike to work. Remember to follow the instructions on sanatizing and hygiene in the room.

 

Øvrige servicetilbud

 • Receptionen har åbent og kan hjælpe både med post, pakker, sikkerhed m.v.
 • Massøren vil være lukket indtil videre.

Other services

 • The reception is open and can help with mail, parcels, security etc.
 • The masseur will be closed until further notice.