Sådan kan du hjælpe med at skabe et godt indeklima

Der er mange forhold, både interne som eksterne, som kan påvirke dit indeklima.
Her er en oversigt over, hvad du selv kan gøre – og lidt om hvad KLP gør.

Kølesæson
KLP lukker for ejendommens radiatorer, når der ikke er behov for varme mere. Herudover anbefaler vi, at du og dine kollegaer er opmærksomme på en række tiltag.

Når kølesæsonen er startet, er det vigtigt, at du og dine kollegaer:
• Sikrer jer, at der er slukket for samtlige radiatorvarmekilder i kølede områder.
• Er opmærksomme på, at det er optimalt, hvis samtlige betjeningstryk er indstillet ens for hver kølezone
• Sørger for, at alle vinduer og døre til lokalet holdes lukket i kølede områder
• Indfører rutiner til rulle persienner ned hver aften, så morgensolens stråler ikke når at opvarme lokalerne, inden I møder.

Bemærk, at I som udgangspunkt kan sætte en lille +/- forskydningsværdi i de enkelte klimaområder, så hvis rumtemperaturen fx er sat til 22 C generelt, kan I selv hæve eller sænke den lidt.
Åbner I et vindue, vil det påvirke køleanlæggets effekt. Er der stor temperaturforskel mellem klimazonerne, bliver de også svære at kontrollere.

NB! Det anbefalede setpunkt i sommerhalvåret er 23oC. Der er kun Hoffmann, som har KLPs tilladelse til at ændre på de generelle setpunkter i klimaområderne. Det er for at sikre, at ændringer i programmeringen overføres til ejendommens KNX-system. Lokale ændringer i setpunkter, der ikke opdateres i ejendommens system vil medføre systemfejl, som kan være meget bekostelige.

Sådan sænker du solens varmepåvirkning

• Træk persiennerne for, og sørg for at vinkle dem, så du undgår den direkte varmepåvirkning
• Brug persiennerne forebyggende ved at lukke dem helt til om aftenen, så de beskytter mod morgensolen, allerede inden du og kollegaerne møder på arbejde.

Hent INDEKLIMAVEJLEDNING Sådan kan du hjælpe med at skabe et godt indeklima KØLESÆSON

How to help create an excellent indoor climate

There are many conditions, both internal and external, that can affect your indoor environment. Here is an overview of what you can do yourself – and a little about what KLP does.

 

Cooling Season

KLP closes the property’s radiators when the heat is no longer needed. However, the need for cooling can occur before. We recommend that you and your colleagues are aware of these initiatives:

Once the cooling season has started, it is essential that you and your colleagues:

  • Ensure that all radiator heat sources are switched off in refrigerated areas.
  • Ensure that all windows and doors to the room are kept closed in chilled areas
  • Introduce routines for rolling blinds down each evening so that the rays of the morning sun do not heat the rooms before you meet

Note that I can generally make a +/- displacement value of 2oC in the individual climate areas. For example, if the room temperature is set to 22 oC in general, you can set it to 20oC. yourself.

If you open a window it will affect the performance of the cooling system. If there you have big differences in temperatures between your climate areas they are also hard to control.

 

NB! Only KLP or KLP’s supplier must change the general set points. This is to ensure that changes in the programming are transferred to the property’s CTS system. Local changes in set points that are not updated in the property’s system will cause system errors that can be very costly.

 

How to lower the heat of the sun

  • Pull the blinds and make sure to angle them to avoid the direct heat influence
  • Use the blinds preventively by closing them completely in the evening so they protect against the morning sun, even before you meet at work.

Download INDOOR CLIMATE GUIDE How to help create an excellent indoor climate COOLING SEASON