FAQ

Jeg har oprettet mig og aktiveret mit kort, men kan ikke betale?

Tjek, om du har indsat penge på din INM-konto. Se evt. hvordan du gør her.

 

Hvornår får jeg overført min saldo fra Buanco til INM?

I starten af marts gennemførte vi runde to af overførsler. Vi mangler dog stadig at overføre penge til omkring 380 personer. Det er typisk, fordi de ikke har oprettet en INM-konto, vi kan overføre pengene til. Bemærk, at man kan oprette en INM-konto hjemmefra, for man behøver ikke at aktivere sit kort for at kunne få overført penge.

Du kan altid selv se din saldo i INM-systemet under Mit kort og Min betalingshistorik.

 

Hvordan får jeg min pinkode, så jeg kan aktivere mit kort?

Den får du, når du opretter dig. Følg guiden her.

 

Jeg har oprettet mig, men mistet min pinkode, så jeg kan ikke aktivere mit kort

Gå ind i INM, under Mit kort og tryk Hent kortaktiveringskode.

 

Skal jeg bruge min INM-pinkode hver dag?

Nej. Koden er kun til at aktivere dit kort.

 

Hvordan får jeg lettest adgang til min kvittering på mobilen?

Scan QR-koden ved automaten. Du finder den også på skærmene i lobbyområdet.

 

Hvorfor er der ikke penge på min konto, når jeg har oprettet mig?

Du skal først sætte penge ind på din nye INM-konto. Følg guiden her. Bemærk, at der kan gå op til 10 minutter før beløbet er registreret, så gør det i god tid. Hvis du afventer penge fra din Buanco-konto, vil disse blive overført senere.

 

Går mine penge fra Buanco tabt, hvis jeg ikke når at oprette mig?

Flere arbejder hjemmefra og kan derfor ikke komme ind og aktivere deres kort. Det er dog ikke længere nødvendigt for at få pengene overført. Du skal blot oprette din konto, og det kan du gøre hjemmefra. Se guiden øverst.

 

Hvorfor går beløbene, jeg kan indbetale ikke op i 26 kr.?

I dag bruger mange kortene til at betale for andet end frokost, fx i Grab&Go og Café Nabo. Derfor er beløbene justeret.

 

Hvordan bestiller jeg til gæster? 

Hvis du vil invitere en gæst til frokost i kantinen, skal du ind i INM-systemet under Mødeservice og Bestil lokale- & mødeforplejning. Bemærk, at det skal du være oprettet til. Når du bestiller, vælger du under ‘Møderum’ det lokale der hedder ‘Frokost i kantinen’. Vær opmærksom på, at du har valgt den rette HUB og dermed kantine.

Når du går videre til forplejning, er der kun en vare at vælge, nem “Frokost i Hubnordic Madkastel”. Ved mouse over kan du se, hvad denne vare indeholder. Vælg nu tidspunkt og antal. For at gå til sidste side vælger du “Gennemse & afslut”.

 

Hvordan bestiller jeg take-away?

Vi afventer desværre stadig, at Nets godkender takwe-away webshoppen, men når det er klar, vil du kunne bestille take-away via din INM-adgang på mobil og PC. Indtil da kan du bestille i Café Nabo indtil kl. 12.30 og med senest afhentning kl. 15.00.

 

Hvordan får jeg penge ud af min saldo, når jeg stopper?

Du henvender dig i receptionen, når du skal aflevere dit kort. Herefter opgør de din konto, og du kan få beløbet udbetalt i Café Nabo.

 

Hvorfor har jeg ikke adgang til at booke møderum og forplejning?

Det er din virksomhed, der bestemmer, hvem der har adgang til at bestille møderum og forplejning. Enten har alle samme rettigheder, eller også skal de tildeles af virksomhedens superadministrator. Du bedes finde og kontakte vedkommende, der så kan tildele dig rettigheder.

 

FAQ

I have registered and activated my card, but can not pay?

Check if you have deposited money into your INM account. See how to do it here.

 

When will I get my balance from Buanco transferred to INM?

In early March, we completed round two of transfers. However, we still need to transfer money to around 380 people. This is typically because they have not created an INM account to which we can transfer the money. Note that you can create an INM account from home, because you do not need to activate your card to be able to transfer money.

You can always see your balance in the INM system under My Card and My Payment History.

 

How do I get my PIN so I can activate my card?

You get it when you sign up. Follow the guide here.

 

I created my account but lost my PIN so I can not activate my card

Go to INM, under My card and press Get card activation.

 

Do I have to use my INM PIN every day?

No. The code is only for activating your card.

 

How can I most easily access my receipt on my mobile?

Scan the QR code at the vending machine. You will also find it on the screens in the lobby area.

 

Why is there no money in my account once I have set it up?

You must first deposit money into your new INM account. Follow the guide here. Note that it can take up to 10 minutes before the amount is registered, so do it well in advance. If you are pending money from your Buanco account, these will be transferred later.

 

Will my money from Buanco be lost if I do not have time to register?

Several work from home and therefore can not come in and activate their cards. However, this is no longer necessary in order to get the money transferred. Simply set up your account and you can do it from home. See the guide at the top.

 

Why do the amounts I can deposit not comply with DKK 26?

Today, many people use the cards to pay for something other than lunch, for example in Grab & Go and Café Nabo. Therefore, the amounts are adjusted.

How do I book for guests?

If you want to invite a guest to lunch in the canteen, go to the INM system under “Booking” and “Booking”. Note that your account must be set up for this. When you order, you select under ‘Meeting room’ the room called ‘Lunch in the canteen’. Make sure that you have chosen the right HUB and thus the canteen.

When you go on to catering, there is only one item to choose from, namely “Lunch in Hubnordic Madkastel”. By mouse over [info] you can see what this item contains. Now select time and number. To go to the last page, select ‘Browse & exit’

How do I order takeaway?

Unfortunately, we are still waiting for Nets to approve the takwe-away webshop, but when this is ready, you will be able to order take-away via your INM access on mobile and PC. Until then, you can order in Café Nabo until 12.30 and with latest collection at 3.00 PM

 

How do I get money out of my balance when I quit?

You contact the reception when you have to hand in your card. Then they calculate your account, and you can have the amount paid out in Café Nabo.

 

Why do I not have access to book meeting rooms and catering?

It is your company that decides who has access to order meeting rooms and catering. Either everyone has the same rights, or they must be granted by the company’s super administrator. Please find and contact the person who can then grant you rights.